ENVE 4097/4098 Bitirme Projeleri

  ENVE4097 Dersi Süreci

ENVE4097 Dersi Kapsamında Proje Konusu ve Tez Danışmanı Belirleme Süreci

ENVE4097 Dersini Güz Döneminde Alacak (Regular) Öğrenciler için

 • Bölüm öğretim üyelerimiz bitirme projesi kapsamında çalışmak istedikleri konuları, en fazla 3 konu olacak şekilde, öneri formunu doldurarak en geç Haziran ayının ikinci haftasına kadar bölüme bildirirler.
 • Bölüm öğretim üyelerimiz önerdikleri herhangi bir bitirme projesi konusu için TÜBİTAK 2209 projesine başvuru yapmışlarsa formda belirtmelidirler.
 • Proje önerileri, Bölüm Başkanlığınca görevlendirilen Çevre Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Komisyonu tarafından Çevre Mühendisliğine uygunluğu incelendikten sonra, bölüm internet sitesinde ilan edilir.
 • Bitirme projesi alacak öğrencilerimiz ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri 5 konuyu tercih sırasına göre, ya grup olarak ya da bireysel olarak, başvuru formu doldurmak suretiyle kayıt dönemi sonuna kadar (ekle-çıkar dönemi öncesi) Bitirme projesi komisyonu üyelerine mail yoluyla iletir. Aynı öğrenci hem grup başvurusu hem bireysel başvuru yapamaz.
 • Bir bitirme projesi grubu en fazla 4 öğrenciden oluşabilir.
 • Grup olarak proje çalışması yapmak isteyen öğrenciler, oluşturdukları grup adına tek bir başvuru formu doldururlar ve grubu oluşturan her öğrenci forma imza atar.
 • Öğrencilerin yaptıkları proje tercihleri, genel not ortalamalarına (GNO) ve tercih sıralarına göre sıralanarak çalışacakları proje konuları ve danışmanları belirlenir. Grup başvurularında, grupta yer alan en yüksek GNO’ya sahip öğrencinin not ortalaması sıralamada kriter alınır. 
 • Bitirme projelerinde bölüm hocasının talep ettiği maksimum öğrenci sayısı GNO ve tercih sıraları baz alınarak tamamlanabilir (Proje grupları belirlenen sayıdan az ise bitirme projesi alacak uygun ortalamadaki öğrenci proje grubuna komisyon tarafından yerleştirilir). 
 • Her bölüm öğretim üyemiz, bir eğitim öğretim yılında, en fazla 3 gruba danışmanlık yapabilir.
 • Projede çalışan her öğrencinin projeye haftada ayırması gereken zamanın AKTS kredisi ile uyumluluğu danışmanlarımız tarafından denetlenecektir.
 • Projelerin seçilmesinde ve hangi grupların hangi projede çalışacaklarının tespitinde, Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen Bölüm Bitirme Projesi Komisyonu yetkilidir.
 • Öğrenci-Danışman seçim sonuçları Bölüm Web sitesinin duyurular başlığı altında ilan edilir.

  ENVE4097 Dersini Bahar Döneminde Alacak (Irregular) Öğrenciler için

 • Bahar Dönemi başında ENVE4097 dersini alabilme yeterlilik koşulunu sağlayan öğrencilerimizin isimleri web sayfamızda ilan edilir.

 • İsimleri web sayfamızda yer alan öğrencilerimiz ilgi duydukları ve çalışmak istedikleri konular çerçevesinde öğretim üyelerimizle görüşerek ya grup olarak ya da bireysel olarak, ortak bir çalışma konusu belirlerler. Web sayfamızdaki başvuru formunu doldurmak suretiyle kayıt dönemi sonuna kadar (ekle-çıkar dönemi öncesi) Bölüm Sekreterliğine teslim ederler. Aynı öğrenci hem grup başvurusu hem bireysel başvuru yapamaz.

 • Bir bitirme projesi grubu en fazla 4 öğrenciden oluşabilir.

 • Grup olarak proje çalışması yapmak isteyen öğrenciler, oluşturdukları grup adına tek bir başvuru formu doldururlar ve grubu oluşturan her öğrenci forma imza atar.

 • Her bölüm öğretim üyemiz, bir eğitim öğretim yılında, en fazla 3 gruba danışmanlık yapabilir.

 • Projede çalışan her öğrencinin projeye haftada ayırması gereken zamanın AKTS kredisi ile uyumluluğu danışmanlarımız tarafından denetlenecektir.

ENVE4097 Dersi Değerlendirme Süreci

ENVE4097 dersinin alındığı dönemin sonunda öğrenciler, bireysel ya da grup olarak, danışmanlarına o dönem yaptıkları çalışmaları özetleyen ve bir sonraki dönemde yapacakları çalışmanın zaman çizelgesini içeren bir rapor teslim ederler. Danışmanlar, bu raporlar ve dönem içi performansı çerçevesinde bir değerlendirme yaparak, her öğrenci için uygun harf notunu BYS’ye girerler. ENVE4097 dersinde başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemde ENVE4098 dersini almaya hak kazanırlar.

 

  ENVE4098 Dersi Süreci

ENVE4098 dersini alabilmek için yeterlilik koşulu 

ENVE4097 dersinde başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemde ENVE498 dersini almaya hak kazanırlar. Ancak, ENVE4098 dersini aldığı dönemde alttan 2’den fazla dersi (staj dersi hariç) kalmamış olmalıdır. 3 veya daha fazla alttan dersi olan öğrenciler ENVE4098 dersini alamazlar.

ENVE4098 Dersi Değerlendirme Süreci

 • ENVE4098 dersi kapsamında yapılan çalışmalar tez haline getirilir. Hazırlanacak olan tez Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na (tez teslim prosedürü başlığı hariç) ve Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Şablonu’na uygun olmalıdır. Tüm öğrencilerimiz, tez hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken etik kurallara uygun olarak tezlerini hazırlarlar. Hazırlanan tezlerin intihal açısından incelenmesi için Marmara Üniversitesi tarafından hizmete sunulan lisanslı intihal programı Turnitin kullanılarak benzerlik yüzdesi raporu alınır. Turnitin benzerlik yüzdesi raporu Bitirme tezi danışmanının ENVE4098 MÜDEK dosyasında saklanır. Tezin bir kopyası Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

 • Danışmanı tarafından onaylanmış tezini Bölüm Başkanlığına teslim etmeyen öğrenci İlişik Kesme formuna onay alamaz ve mezuniyet işlemlerini başlatamaz.

 • Turnitin Programından alınacak raporlar,  aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır:
  o   Oluşan benzerlik yüzde rengi “YEŞİL” olmalıdır
  o   Her bir kaynağın benzerlik yüzdesi % 1 den daha büyük olmamalıdır.
  o   Raporlar hiç bir filtreleme işlemi uygulanmadan teslim edilmelidir.
  o Alıntı yüzdesi düşük olsa bile her hangi bir kaynaktan bir kaç satırlık ve kesintisiz alıntılar olmamalıdır.

 • Hazırlanan tezlerin savunması, ilgili yarıyılın yarıyıl sonu sınav döneminin son günü poster sunumu şeklinde yapılır. Posterler A0 boyutunda hazırlanır.

 • Poster sunumları Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından ENVE4098 Poster Sunumu Değerlendirme Formu doldurularak değerlendirilir.

 • Öğrencinin ENVE4098 başarı notu, bölüm hocalarımızın verdiği notların ortalamasının %30'u ile danışmanın tez çalışmasına verdiği notun %70'i olarak danışman hocası tarafından hesaplanır ve her öğrencinin harf notu BYS’ye tez danışmanı tarafından girilir.

 

 

 

Bitirme Projesi  Özet / Poster Sunumları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

 

 TÜBİTAK 2209A Kapsamında Desteklenen Projeler *

* Destek alan projelerimizde çalışacak öğrencilerimizin belli olması sebebi ile bu projeler tercih sıralamasına dahil edilmeyecektir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Projesi Öneri Formları

 

 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 09.01.2021 15:07:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM