Araştırma Faaliyetleri

 

Prof.Dr. Ahmet Mete Saatçı

Su ve atıksu toplama, uzaklaştırma ve arıtma sistemleri, Su ve atıksu arıtma tesisleri tasarımı, Biyolojik nütrient giderim prosesleri, Filtrasyon, Flokülasyon, Oksidasyon prosesleri, Su kimyası, Çevre Mühendisliğinde bilgisayar uygulamaları


Prof.Dr. Ömer Akgiray

Kimya ve Çevre Mühendisliğinde matematiksel metot ve modeller, Su ve atıksu arıtma teknolojileri, Derin yatak filtrasyonu, Akışkanlaşma; filtre geri yıkama hidroliği, Porozlu yatak hidroliği


Prof.Dr. Mete Tayanç

Hava Kirliliği, Modelleme, İklim Değişikliği, Atmosfer Bilimleri


Prof.Dr. Gürcan Oraltay

Hava ve su kirliliği ölçüm ve modelleme, ileri enstrümental analiz yöntemleri ile kirletici tespit teknikleri geliştirme ve uygulama, bulut-aerosol fiziği


Prof.Dr. Barış Çallı

Anaerobik Fermentasyon/Çürütme; Katı Atıkların Yönetimi; Sızıntı Suyu Arıtımı; Biyolojik Arıtma; Biyo-elektrokimyasal Sistemler (Mikrobiyal Yakıt Pilleri); Kompostlaştırma


Prof.Dr. Zehra Can

İçme suyu arıtımı; kirleticilerin gideriminde ileri oksidasyon proseslerinin kullanımı; ozonlama; dezenfeksiyon yan ürünleri; tehlikeli atık yönetimi


Prof.Dr. Sinan Keskin

Dış ve iç ortam hava kirliliği çalışmaları, Hava ortamında partikül madde (PM) karakterizasyonu, Hava kirliliği çalışmalarında alıcı-kaynak modelleri, Çevre örneklerinde nükleer ölçüm teknikleri kullanılarak element içerik analizleri, Sediman stratigrafisi ile tarihsel ağır metal kirlilik eğilimlerinin elde edilmesi


Doç.Dr. Aslıhan Kerç

Kimyasal oksidasyon teknikleri, İleri oksidasyon teknikleri; fotokatalitik oksidasyon, ozonlama, katalitik ozonlama, Doğal sulardaki organik maddeler, UV dezenfeksiyonu

İçme suyu kalitesi, dezenfeksiyon yan ürünleri, Koku kontrolü yöntemleri, Su geri kazanımı


Doç.Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi

Askıda ve tutunarak çoğalan biyolojik arıtma sistemleri, klorlu organik bileşiklerin kometabolik arıtımı, kısmi nitrifikasyon, anaeorobik amonyum giderim (Anammox) prosesi, biyolojik fosfor gideriminde ultrason uygulamaları, evsel atıksu arıtma tesislerinin boyutlandırılması ve hidrolik hesapları, toprak iyileştirilmesi


Doç.Dr. Neslihan Semerci

Biyolojik fosfor giderimi, Aktif çamur sistemlerinde biyo-plastik (PHA) üretimi, Biyoteknolojik arıtma sistemleri, Evsel atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ve işletmesi, Biyolojik besi giderim proseslerinin modellemesi, Atıksu ve yağmursuyu toplama sistemlerinin tasarımı, İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin hidrolik hesaplamaları


Prof.Dr. Kozet Yapsaklı

Su arıtma teknolojileri, Biyolojik Aktif Karbon (BAK), Adsorpsiyon, İleri oksidasyon teknikleri, Atıksuların yeniden kullanımı, Atıksu mühendisliği, Çevre biyoteknolojisi; Azot döngüsünde rol alan organizmalar, Anaerobik Amonyum Oksidasyonu (ANAMMOX) ve SHARON prosesleri


Dr. Öğr. Üyesi Orhan Gökyay

Ağır metallerle kirlenmiş toprakların rehabilitasyonu, Biyolojik ve kimyasal çamur susuzlaştırılması ve minimizasyonu, Su ve atıksu arıtma tesislerinin tasarımı, Biyolojik arıtma prosesleri


Doç.Dr. Elif Soyer

Su Arıtma Teknolojileri, Filtrasyon, Sıvı-Katı Akışkan Sistemler, Çevre Mühendisliğinde Adsorbsiyon ve İyon Değişimi, Su Arıtımında Ozon Uygulamaları, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Oluşumu, Membran Üretimi ve Membran Arıtma Uygulamaları


Doç.Dr. A. Evren Tuğtaş

Endüstriyel ve evsel atıkların biyolojik arıtımı, Anaerobik fermentasyon ve metanojenesis, Nitrat indirgeme prosesleri, Eşzamanlı karbon, azot, ve sulfur giderimi, Arıtma proseslerin kinetik hesaplamaları ve modellenmesi, Kanalizasyonda koku ve korozyon giderimi, Biyo-elektrokimyasal işlemler

 

Doç. Dr. Kamil Erkan

Yer Isı Akısı Ölçüm ve Modelleme, Jeotermal Enerji Sistemleri, İklim Değişikliği  

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra Erken

Nanoteknoloji ile Kirletici giderimi, Çevre Nanoteknolojisi, Porozlu Yatak Hidroliği, Su Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması, Aerobik kompostlaştırma, Çamur Arıtma ve Uzaklaştırma

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akgül

Kimyasal su arıtımı, Atıksu arıtımında membran uygulamaları, Sızıntı suyu arıtımı, Anaerobik Atıksu arıtımı, İleri oksidasyon prosesleri, Tehlikeli atık yönetimi

 

Dr. Öğr. Üyesi Nur H. Orak

Çevresel Sistemlerin Modellenmesi, Çevresel sağlık, Çevresel Risk Analizi, Çevresel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

 

Dr. Araş.Gör. Çiğdem Kalkan Aktan

Atıksuların yeniden kullanılması, Biyolojik Aktif Karbon (BAK) , Anaerobik Amonyum Oksidasyonu (ANAMMOX) prosesi ve SHARON prosesleri

 

Dr. Araş.Gör. Gül Gülenay Hacıosmanoğlu

Mikrokirleticilerin analizi ve giderim yöntemleri, Adsorpsiyon ve ileri oksidasyon prosesleri, Çevre nanoteknolojisi, Çevre mühendisliğinde QSPR uygulamaları

 

Araş.Gör. Serdar Şam

Partikül agregasyonu, Kimyasal arıtma, Çözünmüş organik madde ozonlanması ve giderimi, Çamur susuzlaştırma

 

Araş.Gör. Gülay Arslan

Su Arıtma Teknolojileri, Filtrasyon, Çevre Mühendisliğinde Adsorbsiyon ve İyon Değişimi, Membran Arıtma Uygulamaları

 

Dr. Araş. Gör. Hatice Yeşil

Katı atıkların anaerobik arıtımı, Endüstriyel ve evsel atıksuların biyolojik arıtımı, Membran üretimi ve entegre membran sistemleri ile madde geri kazanimi.


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 04.01.2022 10:56:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM