Araştırma Faaliyetleri

Prof.Dr. Ömer Akgiray

Kimya ve Çevre Mühendisliğinde matematiksel metot ve modeller, Su ve atıksu arıtma teknolojileri, Derin yatak filtrasyonu, Akışkanlaşma; filtre geri yıkama hidroliği, Porozlu yatak hidroliği


Prof.Dr. Mete Tayanç

Hava Kirliliği, Modelleme, İklim Değişikliği, Atmosfer Bilimleri

Prof.Dr. Barış Çallı

Anaerobik Fermentasyon/Çürütme; Katı Atıkların Yönetimi; Sızıntı Suyu Arıtımı; Biyolojik Arıtma; Biyo-elektrokimyasal Sistemler (Mikrobiyal Yakıt Pilleri); Kompostlaştırma


Prof.Dr. Zehra Can

İçme suyu arıtımı; kirleticilerin gideriminde ileri oksidasyon proseslerinin kullanımı; ozonlama; dezenfeksiyon yan ürünleri; tehlikeli atık yönetimi


Prof.Dr. Sinan Keskin

Dış ve iç ortam hava kirliliği çalışmaları, Hava ortamında partikül madde (PM) karakterizasyonu, Hava kirliliği çalışmalarında alıcı-kaynak modelleri, Çevre örneklerinde nükleer ölçüm teknikleri kullanılarak element içerik analizleri, Sediman stratigrafisi ile tarihsel ağır metal kirlilik eğilimlerinin elde edilmesi


Prof.Dr. Kozet Yapsaklı

Su arıtma teknolojileri, Biyolojik Aktif Karbon (BAK), Adsorpsiyon, İleri oksidasyon teknikleri, Atıksuların yeniden kullanımı, Atıksu mühendisliği, Çevre biyoteknolojisi; Azot döngüsünde rol alan organizmalar, Anaerobik Amonyum Oksidasyonu (ANAMMOX) ve SHARON prosesleri

 

Prof. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi

Askıda ve tutunarak çoğalan biyolojik arıtma sistemleri, klorlu organik bileşiklerin kometabolik arıtımı, kısmi nitrifikasyon, anaeorobik amonyum giderim (Anammox) prosesi, biyolojik fosfor gideriminde ultrason uygulamaları, evsel atıksu arıtma tesislerinin boyutlandırılması ve hidrolik hesapları, toprak iyileştirilmesi


Prof.Dr. A. Evren Tuğtaş

Endüstriyel ve evsel atıkların biyolojik arıtımı, Anaerobik fermentasyon ve metanojenesis, Nitrat indirgeme prosesleri, Eşzamanlı karbon, azot, ve sulfur giderimi, Arıtma proseslerin kinetik hesaplamaları ve modellenmesi, Kanalizasyonda koku ve korozyon giderimi, Biyo-elektrokimyasal işlemler


Prof.Dr. Neslihan Semerci

Biyolojik fosfor giderimi, Aktif çamur sistemlerinde biyo-plastik (PHA) üretimi, Biyoteknolojik arıtma sistemleri, Evsel atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ve işletmesi, Biyolojik besi giderim proseslerinin modellemesi, Atıksu ve yağmursuyu toplama sistemlerinin tasarımı, İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin hidrolik hesaplamaları

 

Prof.Dr. Elif Soyer

Su Arıtma Teknolojileri, Filtrasyon, Sıvı-Katı Akışkan Sistemler, Çevre Mühendisliğinde Adsorbsiyon ve İyon Değişimi, Su Arıtımında Ozon Uygulamaları, Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Oluşumu, Membran Üretimi ve Membran Arıtma Uygulamaları

 

Doç.Dr. Aslıhan Kerç

Kimyasal oksidasyon teknikleri, İleri oksidasyon teknikleri; fotokatalitik oksidasyon, ozonlama, katalitik ozonlama, Doğal sulardaki organik maddeler, UV dezenfeksiyonu

İçme suyu kalitesi, dezenfeksiyon yan ürünleri, Koku kontrolü yöntemleri, Su geri kazanımı

 

Doç. Dr. Kamil Erkan

Yer Isı Akısı Ölçüm ve Modelleme, Jeotermal Enerji Sistemleri, İklim Değişikliği  

 

Doç. Dr Esra Erken

Nanoteknoloji ile Kirletici giderimi, Çevre Nanoteknolojisi, Porozlu Yatak Hidroliği, Su Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması, Aerobik kompostlaştırma, Çamur Arıtma ve Uzaklaştırma

 

Doç. Dr Deniz Akgül

Kimyasal su arıtımı, Atıksu arıtımında membran uygulamaları, Sızıntı suyu arıtımı, Anaerobik Atıksu arıtımı, İleri oksidasyon prosesleri, Tehlikeli atık yönetimi

 

Doç. Dr. Nur H. Orak

Çevresel Sistemlerin Modellenmesi, Çevresel sağlık, Çevresel Risk Analizi, Çevresel Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

 

Doç. Dr. Sedat Yalçınkaya 

Katı Atıkların Yönetimi; Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri; Anaerobik Çürütme; Çevresel Modelleme; Hidrolojik Modelleme


Dr. Öğr. Üyesi Orhan Gökyay

Ağır metallerle kirlenmiş toprakların rehabilitasyonu, Biyolojik ve kimyasal çamur susuzlaştırılması ve minimizasyonu, Su ve atıksu arıtma tesislerinin tasarımı, Biyolojik arıtma prosesleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Gülenay Hacıosmanoğlu

Mikrokirleticilerin analizi ve giderim yöntemleri, Adsorpsiyon ve ileri oksidasyon prosesleri, Çevre nanoteknolojisi, Çevre mühendisliğinde QSPR uygulamaları

 

Araş.Gör.Dr.Çiğdem Kalkan Aktan

Atıksuların yeniden kullanılması, Biyolojik Aktif Karbon (BAK) , Anaerobik Amonyum Oksidasyonu (ANAMMOX) prosesi ve SHARON prosesleri, Atık su arıtımında MBR-OSA proseslerinin kullanımı, Atıksu çamurundan değerli malzeme geri kazanımı 

 

Araş. Gör.Dr.Hatice Yeşil

Sürdürülebilir atık yönetimi, Biyo-bazlı teknolojiler ile kaynak geri kazanımı, Atıklardan madde/enerji geri kazanımı için entegre biyoteknoloji & membran uygulamaları, Atıklardan geri kazanılan malzemeler ile biyo-bazlı biyoplastik üretimi

 

Araş.Gör. Gülay Arslan

Su Arıtma Teknolojileri, Filtrasyon, Çevre Mühendisliğinde Adsorbsiyon ve İyon Değişimi, Membran Arıtma Uygulamaları

 

Araş.Gör. Serdar Şam

Partikül agregasyonu, Kimyasal arıtma, Çözünmüş organik madde ozonlanması ve giderimi, Çamur susuzlaştırma

 

Araş. Gör. Zeynep Yücesoy

Maden Sızıntı suyu arıtımı, Sülfat giderimi, Nanoteknoloji ile Kirletici giderimi, Çevre Nanoteknolojisi, Biyolojik atık su arıtımı, Anaerobik atık su arıtımı , Atık su arıtımında MBR proseslerin kullanımı, metan gazı üretimi ve enerji hesapları.

 

Araş. Gör. Nuri Kerem Binark

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Akıllı Şebekeler, Yapay Zeka Algoritmaları, Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları, Ateş Böceği Algoritması [FA], Genetik Algoritma [GA], Karınca Kolonisi Optimizasyonu [ACO], Meta-Sezgisel İslami Optimizasyon [IOMH], Parçacık Sürü Optimizasyonu [PSO], Yapay Arı Kolonisi [ABC], Yapay Sinir Ağları [ANNs], Paralel Robot Kolları, Karışım Teorisi, Elastisite Teorisi, Sürekli Ortamlar Mekaniği.

 

 

 

 


Bu sayfa Environmental Engineering tarafından en son 15.05.2024 12:25:13 tarihinde güncellenmiştir.

Çevre Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM