Mühendislik FakültesiÇevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Staj

 

STAJ BİLGİLENDİRME

Staj Süresi ve Dönemleri
 • Öğrencilerin eğitimleri sırasında en az 60 iş günü staj yapmaları gerekir.
 • Staj süresi, en az 10 iş günü, en çok 30 iş günü olmak üzere birkaç döneme bölünebilir.
 • Öğrenciler, 4. yarıyıldan sonra staj yaparlar.
 • Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılmaz. Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir.
 • Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş günü sığdığı takdirde yarıyıl tatilinde yapılabilir.
 • Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yaz okulu ve benzeri durumlarda staj yapma süresi haftada en az 3 iş günü olabilir.
 Staj Yeri ve Başvurusu
 • Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.
 • Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Staj Komisyonu karar verir.
 • Öğrenci bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonunun yazılı onayını almak zorundadır. Staj komisyonunun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.
 • Öğrenci stajını yurtiçinde veya yurtdışında bölümü ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve eğitim aldığı dalda en az bir mühendisi bulunan kuruluşta yapmak zorundadır.
 • Öğrenciler, Türkiye dışındaki ülkelerde de staj yapabilir.
 • Öğrenciler stajlarını IAESTE ve ERASMUS gibi programlar kanalı ile gerçekleştirebilir veya kendi girişimleri sonucu buldukları yerlerde de staj yapabilirler.
 • Bölümler staj dönemleri için farklı staj türü belirleyebilir (laboratuvar stajı, işletme stajı, yönetim stajı, program yazma stajı, konstrüksiyon stajı ve benzeri).
 • Öğrenci staj yapmak istediği kurumdan alacağı staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair başlıklı veya kaşeli, tarihli ve stajın adını içeren onaylı bir belge ile yarıyılın bitiminden en az bir (1) hafta önce Staj Komisyonu Başkanlığına başvurur.
 Staj ile İlgili Belgeler
 • Staj Başvuru Formu
 • Staj Değerlendirme Formu
 • Staj Raporu
 • Sosyal Güvenlik Formu

Staj yeri ve staj tarihleri belli olan öğrenciler, yarıyıl sonunu geçirmeden ve staja başlayacağı günden en az 20 gün önce ilgili işyeri tarafından stajyer olarak kabulünü gösterir belgenin Bölüm Staj Komisyonuna iletilmesini sağlar.

 Stajın Yürütülmesi
 • Stajlara devam zorunludur.
 • Staja başlayan öğrenci, staj komisyonu başkanına bilgi vermeden ve onay almadan staj yerini değiştiremez, değiştirdiği takdirde yapılan staj geçersiz sayılır.
 • Öğrenci, staj yaptığı Kurumun İş Kanununda düzenlenen yasal mesai sürelerine uymak zorundadır.
 • Öğrenci, staj süresince zorunlu olmadıkça izin alamaz.
 • Gerektiği hallerde izin süresi staj süresinin %10’unu aşmaz.
 • Staj esnasında rapor veya izin alan öğrenci izin veya rapor alınan gün sayısı kadar stajını staj sonunda tamamlar.
 Staj Raporları
 • Staj raporları her işletme için ayrı hazırlanır.
 • Staj raporu ilgili bölümün eğitim dilinde hazırlanır.
 • Stajlarda yapılan çalışmalar Bölüm Staj Uygulama Esaslarına göre öğrenci tarafından staj raporlarında toplanır.
 • Staj raporunun her sayfası, değerlendirme formları ile birlikte ilgili kurum veya kuruluşların yetkilisine onaylatılır.
 Stajın Değerlendirilmesi
 • Öğrenci staj işlerinin koordinasyonu ve staj çalışmalarının değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonu tarafından yapılır.
 • Staj Değerlendirme Formu, işyeri staj sorumlusu tarafından öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumları baz alınarak doldurulur ve imzalanarak mühürlenir.
 • Staj Değerlendirme Formu, kurum tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına posta ile gönderilir ya da ağzı imzalı ve mühürlü bir zarf içerisinde getirilir.
 Muafiyet
 • Öğrencilerin, daha önceki Yüksek Öğretim Kurumlarında (Dikey geçişle bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin veya yatay geçişli öğrencilerin), öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajlardan belgeledikleri takdirde muaf tutulma işlemlerinde Bölüm İntibak Komisyonu yetkilidir.
 • Çift anadal yapan öğrencinin ikinci anadal programındaki staj durumu Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde en fazla 30 iş günü staj yapma zorunluluğu getirilebilir.
 Yönetmelik
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Zorunlu Staj Formu

Güncellenmiş Öğrenci Beyanı

Staj Kuralları ve Formları

Öğrencilerimizin daha önce staj yaptıkları kurumlar

 

Bu sayfa Çevre Mühendisliği tarafından en son 14.05.2015 21:59:08 tarihinde güncellenmiştir.